Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych, w tym dzieci, dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej:

- LIKWIDACJA BARIER: ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

 

1. Bariery architektoniczne w otoczeniu osoby niepełnosprawnej

2. Likwidacja barier architektonicznych i czynności realizowane w zadaniu

3. Kto może ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych?

4. Wysokość dofinansowania na realizację zadania likwidacji barier architektonicznych

5. Gdzie należy składać wnioski o likwidację barier architektonicznych?

6. Podstawa prawna

7. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosków o dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych

8. Procedura uzyskania dofinansowania

 

 

Bariery architektoniczne w otoczeniu osoby niepełnosprawnej

 Bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania konstrukcyjno-techniczne lub warunki użytkowania uniemożliwiają i utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

 

 

Likwidacja barier architektonicznych i czynności realizowane w zadaniu

Likwidacja barier architektonicznych w otoczeniu niepełnosprawnego ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie codziennych czynności i kontaktów z otoczeniem. Zasady udzielanej pomocy i szczegółowe warunki ustalane są w poszczególnych powiatach; zakres pomocy może różnić się w zależności od danej jednostki PCPR. Przed przystąpieniem do składania wniosków sugerujemy, by osobiście skonsultować się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w celu uzyskania informacji na temat warunków uzyskania dofinansowania. Poniżej mogą znaleźć Państwo przykłady czynności realizowanych w zadaniu:

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne które:

 • są właścicielami nieruchomości
 • są użytkownikami wieczystymi nieruchomości
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym stale zamieszkują

  oraz

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności
 • rodzaj ich niepełnosprawności, potwierdzony (jeżeli nie jest określony w orzeczeniu) aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczeniem lekarskim, wymaga likwidacji barier architektonicznych

 

 

 Wysokość dofinansowania na realizację zadania likwidacji barier architektonicznych

Wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 95% kosztów realizacji, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Minimalny wkład własny może wynosić już od 5% całego przedsięwzięcia. Uwaga: Wysokośc dofinansowania jest ustalana indywidualnie na podstawie każdego złożonego wniosku, w porównaniu do puli środków którymi dysponuje poszczególna jednostka z danego terytorium oraz m. in. od zakresu planowanych prac. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Wartość przyznanego dofinansowania

 

                                                   wkład własny od 5%                                      dofinansowanie PFRON do 95%

 

 

Gdzie należy składać wnioski o likwidację barier architektonicznych?

Wnioski o likwidację barier architektonicznych należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ( w tym wypadku należy załączyć pełnomocnictwo). Wnioski można składać przez cały rok.
Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania puli środków zarezerwowanych na dany rok kalendarzowy. Podstawę dofinansowania będzie stanowić umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym. Dofinansowanie nie jest refundacją!Podstawa prawna

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przyznawane jest zgodnie z:

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z póź. zmianami
• Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721)

 

 

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosków o dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych

Szczegółowe informacje odnośnie składania wniosków oraz ich wzory i pomocy w skompletowaniu wymaganych dokumentów udzielą Państwu na miejscu urzędnicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Składane wnioski powinny zawierać w szczególności:

 • dokładnie wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem konieczności likwidacji barier architektonicznych
 • kosztorys planowanych robót (fakturę proforma)
 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu oraz potwierdzające konieczność zakupu konkretnego urządzenia w ramach likwidacji barier
 • udokumentowany tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych, np. akt notarialny, umowa najmu, przydział lokalu (jeśli lokal nie stanowi własności wnioskodawcy – również pisemna zgoda właściciela lokalu na wykonanie robót)
 • oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
 • w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego, do wniosku należy załączyć odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (kopię za zgodność z oryginałem)

Uwaga: Nie podlegają rozpatrywaniu wnioski

 • niekompletne, jeśli w terminie 30 dni, od dnia otrzymania informacji o występujących we wniosku uchybieniach nie zostaną one usunięte
 • osób, które po otrzymaniu dofinansowania ze środków Funduszu, nie dotrzymały warunków umowy w takim przypadku obowiązuje trzyletni okres karencji

 

 

Procedura uzyskania dofinansowania

Procedura uzyskania dofiansowania z PFRON może przebiegać w następujący sposób:

 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami w jednostce PCPR/MOPS,
 2. Analiza formalna i merytoryczna wniosku,
 3. Wizja lokalna u wnioskodawcy, przeprowadzona przez pracowników PCPR,
 4. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z określeniem dodatkowej dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji o wysokości dofinansowania,
 5. Analiza merytoryczna PCPR dostarczonej dokumentacji,
 6. Decyzja o wysokości przyznanego dofinansowania bądź decyzja odmowna,
 7. Podpisanie umowy,
 8. Realizacja przedsięwzięcia,
 9. Zgłoszenie zakończenia prac,
 10. Dostarczenie do PCPR dokumentów rozliczeniowych,
 11. Wizja lokalna wykonanego przedsięwzięcia,
 12. Wypłata należnego dofinansowania,
 13. Informacja do osoby niepełnosprawnej o rozliczeniu umowy.

 

 

 

 

Windy do 1m

Platformy pionowe wykorzystywane przy likwidacji barier architektonicznych o niewielkiej różnicy poziomów, gdzie rampy byłyby zbyt długie i strome. Gotowe konstrukcje małych wind to doskonałe rozwiązanie dla miejsc z ograniczoną przestrzenią na montaż.więcej

Windy do 3 m

Platformy pionowe instalowane z gotowych elementów konstrukcyjnych - maszynowni, kosza i bramki górnej, bez potrzeby budowania zamkniętego szybu. Dostawiane do balkonów, tarasów lub schodów zewnętrznych. Wymagają wcześniej przygotowanego fundamentu pod montaż.


więcej

Windy do 15 m

Duże windy dla niepełnosprawnych łączą kilka kondygnacji w budynkach. Platformy pionowe instalujemy w dedykowanych szybach murowanych badź dostawiamy w gotowych konstrukcjach samonośnych. Ekonomiczna alternatywa dla wind tradycyjnych.więcej

Kontakt

JURAJSKA FABRYKA WIND
ul. Koksowa 6AB
42-202 Częstochowa
tel./fax: +48 343140310, biuro@liftplus.pl

 • NIP: 5732847661
 • KRS: 0000490001
 • REGON: 243435020
---------------------------------------------

Polityka prywatnośći - RODO (link)

Zapytanie

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich d...Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania oferty, złożenia zamówienia, otrzymania informacji przez LIFT PLUS PL Kaczmarczyk Spółka Jawna z siedzibą we Wrzosowej, przy ul. Strażacka 33, NIP 5732847661, REGON: 243435020, KRS: 0000490001 na podstawie art. 6-7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przygotowania oferty, złożenia zamówienia, otrzymania informacji przez LIFT PLUS PL Kaczmarczyk Spółka Jawna z siedzibą we Wrzosowej, przy ul. Strażacka 33, NIP 5732847661, REGON: 243435020, KRS: 0000490001 na podstawie art. 6-7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.
fabryka wind © 2015 Prawa autorskie zastrzeżone. Strony internetowe Trustnet